Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu:

     Imię i nazwisko:...................................................
     Adres zamieszkania:...........................................
     Nazwa sprzedawcy:Cyber Shop Paweł Siwecki
     Adres sprzedawcy: ul. Marii Dabrowskiej 17a, 31-851 Kraków

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie aktualnych przepisów prawa odstępuję od umowy............................................
nr............................................................
zawartej dnia.................. w.............................
Proszę o zwrot kwoty....................................... zł
słownie:......................................................
na konto nr ..................................................

Zwracam ...............................
otrzymany dnia ...............................................


Podpis konsumenta.............................................

Oświadczenie wystarczy wysłać mailem lub pisemnie na adres sklepu.Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu . Koszt odesłania ponosi klient.

Do takiej przesyłki zwrotnej można dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jakie mamy zwrócić zapłatę.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiebiorca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatnśoci do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, ktoórej po otwarciu opakowania nie można zwrócić´ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyranie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż˙ te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż˙ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - zawartych w drodze aukcji publicznej;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy oraz gwarancji producenta.